Voorwaarden en bepalingen

Definities

Overeenkomst: Dit is het projectvoorstel, het contract, de algemene voorwaarden en alle andere documenten die eventueel zijn bijgevoegd.

Klant Inhoud: Alle materialen zoals geschriften, afbeeldingen en andere inhoud die gebruikt moet worden bij de creatie van de deliverables.

Deliverables: Het werk gespecificeerd binnen het voorstel en contract dat door mobilunity.nl aan de klant geleverd moet worden.

Designer Tools: alle hulpmiddelen die mobilunity.nl gebruikt en ontwikkelt in de levering van het project. Inclusief lettertypen, web authoring tools, broncodes, applicaties, software en andere uitvindingen al dan niet octrooieerbaar. Ook niet-auteursrechtelijke ideeën zoals lay-out, functionele elementen, navigatie, website design en architectuur.

Eindproducten: Definitieve versie van alle deliverables geleverd door mobilunity.nl aan de klant en geaccepteerd.

Project: De omvang en het doel van het uit te voeren werk zoals gedefinieerd en gedetailleerd in het voorstel.

Diensten: Alle diensten en werkzaamheden geleverd door mobilunity.nl aan de klant zoals gedefinieerd in het voorstel.

Materialen van Derden: Eigendomsrechtelijk materiaal van derden dat gebruikt zal worden binnen het project. Inclusief items zoals illustraties van derden en stock fotografie.

Ontwikkeling Diensten

mobilunity.nl zal de ontwikkelingsdiensten leveren zoals gespecificeerd in het werkplan en de geplande mijlpalen.

Voorstel / Omvang van het Werk

De voorwaarden van een overeenkomst zijn geldig gedurende 30 dagen na ontvangst door de klant. Na deze periode behoudt mobilunity.nl zich het recht voor om de overeenkomst te wijzigen en opnieuw ter goedkeuring voor te leggen.

Compensation

Bijkomende kosten: De kosten van het voorstel omvatten alleen de kosten van de ontwikkeling. Kosten van derden zoals licenties en hosting zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

Onkosten: Cliënt zal verantwoordelijk zijn voor alle out of pocket kosten die door mobilunity.nl zijn gemaakt tegen kostprijs.

Vergoedingen: De klant zal mobilunity.nl alle vergoedingen betalen die in het projectplan vermeld staan, inclusief alle bijbehorende belastingen.

Betaling

Facturen: Alle facturen dienen binnen 5 dagen na ontvangst betaald te worden, tenzij anders vermeld en overeengekomen. Alle onkosten en extra kosten zullen apart vermeld worden.

Betalingsschema: De betalingen worden verricht volgens de mijlpalen die zijn overeengekomen in het werkplan en de mijlpalen van het voorstel.

Wijzigingen in de reikwijdte van het project

Wijzigingsverzoek: Elk verzoek van de klant om de overeengekomen omvang van het werk te wijzigen, dient schriftelijk te worden gedaan. Een dergelijk verzoek tot wijziging zal volledig gedetailleerd zijn en de vereiste veranderingen beschrijven. mobilunity.nl zal binnen 5 werkdagen een antwoord geven met vermelding van eventuele extra kosten en veranderingen in de leveringsdata en voorwaarden.

Kleine Veranderingen: Alle wijzigingen die door mobilunity.nl van geringe aard worden geacht, zullen worden gefactureerd tegen onze standaard uurtarieven. Deze kosten zullen een aanvulling zijn op de kosten die reeds zijn overeengekomen in het projectvoorstel en zullen niet worden beperkt door een overeengekomen eind- of maximumprijs. Elke vereiste wijziging aan het leveringsschema zal worden meegedeeld aan de klant.

Grote Wijzigingen: Alle wijzigingen die waarschijnlijk 20% of meer van de volledige gebudgetteerde kosten zullen kosten of 20% of meer van de projecttijd in beslag zullen nemen, zullen worden beschouwd als belangrijke wijzigingen. In dit geval zal mobilunity.nl een nieuw en aanvullend voorstel ter goedkeuring voorleggen aan de klant. Er zal geen werk aan het project worden ondernomen totdat het nieuwe voorstel is ondertekend/overeengekomen, geaccepteerd en de kosten zijn betaald.

Aanvaarding van wijzigingsvoorstellen: De klant heeft 14 werkdagen de tijd om een nieuw voorstel te accepteren. Als het voorstel niet acceptabel is, is mobilunity.nl niet verplicht om extra werk te verrichten buiten de scope van de oorspronkelijke overeenkomst.

Vertragingen

Vertragingen bij de klant: Alle redelijke inspanningen moeten door de klant worden gedaan om alle noodzakelijke informatie, goedkeuringen en materialen te verstrekken. Elke vertraging veroorzaakt door de klant zal resulteren in een “dag voor dag” verlenging van elke volgende mijlpaal.

Vertragingen: mobilunity.nl zal zich inspannen om alle mijlpalen binnen het werkplan te halen. Indien vertragingen optreden zal de klant hiervan via e-mail op de hoogte worden gesteld.

Algemene vertragingen: Dit zijn vertragingen die buiten de controle van een van beide partijen liggen en kunnen een van de volgende zijn (maar niet beperkt tot): Natuurrampen, stroomuitval, brand, overstroming, overmacht, arbeidsconflicten, overheidsmaatregelen, oorlog, terrorisme of epidemieën. Deze vertragingen zullen niet worden beschouwd als een schending van de overeenkomst en zullen resulteren in een “dag voor dag” verlenging van de daaropvolgende mijlpalen.

Evaluatie en Acceptatie

Testen: mobilunity.nl zal alle te leveren producten testen met behulp van commercieel redelijke en aanvaardbare methoden en alle gevonden problemen corrigeren voordat deze aan de klant worden geleverd.

Goedkeuringstermijnen: De klant zal goedkeuring of afwijzing van elke mijlpaal binnen 7 werkdagen geven. Elke afwijzing moet schriftelijk worden gedaan met vermelding van de bezwaren, veranderingen of correcties die nodig zijn. mobilunity.nl zal binnen 14 werkdagen een oplossing vinden en een herziene deliverable leveren. De klant heeft dan een extra 7 werkdagen om de wijzigingen goed te keuren en schriftelijk aan te vragen.

Verantwoordelijkheden van de klant

De klant erkent dat hij verantwoordelijk is voor het handelen op een tijdige en redelijke manier met betrekking tot al het volgende:

Accreditatie en Promotie

Accreditatie: mobilunity.nl heeft het recht om een accreditatie hyperlink te plaatsen op elke pagina van het eindproduct tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in het voorstel.

Promotie: mobilunity.nl behoudt zich het recht voor om alle producten te tonen, publiceren en reproduceren en om als auteur genoemd te worden voor de volgende doeleinden: portfolio’s, websites, galerijen, tijdschriften en andere media met het doel om te adverteren, professionele vooruitgang te boeken of erkenning van uitmuntendheid te geven.

Promotionele Goedkeuring: Beide partijen hebben het recht om hun rol binnen het project te beschrijven in hun website of ander promotiemateriaal. Goedkeuring door een van beide partijen mag niet onredelijk worden geweigerd en een link naar de website van de andere partij moet worden toegevoegd.

Vertrouwelijke informatie

Alle informatie die zowel door de klant als door mobilunity.nl als vertrouwelijk wordt beschouwd, zal als zodanig worden behandeld, ongeacht of deze onder het auteursrecht of patent valt of niet. Vertrouwelijke informatie zal niet worden verstrekt aan een andere partij en mag alleen worden gebruikt voor de voltooiing van dit project. Vertrouwelijke informatie kan niet worden beschouwd als informatie die al bekend is bij de ontvanger of een andere partij of als het wordt ontvangen van of bekend gemaakt door een derde partij zonder enige vorm van beperking.

Relaties

Agenten: mobilunity.nl behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van derde partijen voor de diensten die zij levert. mobilunity.nl behoudt de volledige verantwoordelijkheid voor het voldoen aan alle eisen die gespecificeerd zijn in het voorstel.

Exclusiviteit: Er is geen exclusieve overeenkomst tussen beide partijen. Het staat de klant vrij om andere partijen in te schakelen die dezelfde of soortgelijke diensten leveren als mobilunity.nl. mobilunity.nl is ook toegestaan om andere klanten te benaderen, reclame te maken voor hun diensten en deze aan andere klanten te leveren.

Onafhankelijke Contractant: mobilunity.nl zal worden beschouwd als een onafhankelijke contractant. mobilunity.nl zal naar eigen goeddunken bepalen hoe zij de deliverables van het project zullen leveren. Elk voorstel of overeenkomst met mobilunity.nl zal niet suggereren of een agentschap, partnerschap, joint venture of werknemer-werknemer relatie vormen. Er is geen toestemming om op te treden als een agent voor of om een andere partij te binden als gevolg van een overeenkomst tussen mobilunity.nl en hun cliënt. Alle rechten verleend aan een van beide partijen zijn puur contractueel van aard. Deliverables en werk ondernomen door mobilunity.nl zullen niet worden beschouwd als werk voor verhuur zoals gedefinieerd binnen de copyright wetten.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van mobilunity.nl is beperkt tot de bedragen die door de klant aan mobilunity.nl zijn betaald. De diensten van mobilunity.nl worden aangekocht “zoals ze zijn” en mobilunity.nl kan op geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of verliezen die de klant kan oplopen.

Rechten voor geproduceerd werk

Licentie: De klant krijgt een niet-exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde licentie voor het gebruik en de weergave van alle definitieve deliverables door mobilunity.nl. De klant zal geen enkel deel van de eindproducten wijzigen, afleiden van aanvullende werken of extraheren. De rechten die worden verleend door mobilunity.nl zijn voor het gebruik van het eindproduct in de overeengekomen vorm.

Ondersteunende Diensten

Garantie periodes: mobilunity.nl zal alle commercieel redelijke assistentie en technische ondersteuning bieden om de deliverables te updaten en te onderhouden, alsmede om eventuele problemen te corrigeren. Aanvullende ondersteuning zal worden gefactureerd tegen de standaard tarieven van mobilunity.nl. Elk product van mobilunity.nl dat bewerkt/ingetrokken is door een derde partij verliest zijn recht op ondersteuning door mobilunity.nl binnen de garantieperiode. De garantie zal in dit geval als gebroken worden beschouwd, en mobilunity.nl zal geen verantwoordelijkheid meer hebben voor het betreffende product.

mobilunity.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment. Alle veranderingen kunnen op deze pagina bekeken worden en uw voortdurend gebruik van deze site betekent dat u deze veranderingen accepteert.

Contact us Request a Quote

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 • Afghanistan +93
 • Albania +355
 • Algeria +213
 • American Samoa +1684
 • Andorra +376
 • Angola +244
 • Anguilla +1264
 • Antarctica +672
 • Antigua And Barbuda +1268
 • Argentina +54
 • Armenia +374
 • Aruba +297
 • Australia +61
 • Austria +43
 • Azerbaijan +994
 • Bahamas +1242
 • Bahrain +973
 • Bangladesh +880
 • Barbados +1246
 • Belarus +375
 • Belgium +32
 • Belize +501
 • Benin +229
 • Bermuda +1441
 • Bhutan +975
 • Bolivia +591
 • Bosnia And Herzegovina +387
 • Botswana +267
 • Brazil +55
 • Brunei Darussalam +673
 • Bulgaria +359
 • Burkina Faso +226
 • Burundi +257
 • Cambodia +855
 • Cameroon +237
 • Canada +1
 • Cape Verde +238
 • Cayman Islands +1345
 • Central African Republic +236
 • Chad +235
 • Chile +56
 • China +86
 • Christmas Island +61
 • Cocos (keeling) Islands +61
 • Colombia +57
 • Comoros +269
 • Congo +242
 • Congo, The Democratic Republic Of The +243
 • Cook Islands +682
 • Costa Rica +506
 • Cote D Ivoire +225
 • Croatia +385
 • Cuba +53
 • Cyprus +357
 • Czech Republic +420
 • Denmark +45
 • Djibouti +253
 • Dominica +1767
 • Dominican Republic +1809
 • Ecuador +593
 • Egypt +20
 • El Salvador +503
 • Equatorial Guinea +240
 • Eritrea +291
 • Estonia +372
 • Ethiopia +251
 • Falkland Islands (malvinas) +500
 • Faroe Islands +298
 • Fiji +679
 • Finland +358
 • France +33
 • French Polynesia +689
 • Gabon +241
 • Gambia +220
 • Georgia +995
 • Germany +49
 • Ghana +233
 • Gibraltar +350
 • Greece +30
 • Greenland +299
 • Grenada +1473
 • Guam +1671
 • Guatemala +502
 • Guinea +224
 • Guinea-bissau +245
 • Guyana +592
 • Haiti +509
 • Holy See (vatican City State) +39
 • Honduras +504
 • Hong Kong +852
 • Hungary +36
 • Iceland +354
 • India +91
 • Indonesia +62
 • Iran, Islamic Republic Of +98
 • Iraq +964
 • Ireland +353
 • Isle Of Man +44
 • Israel +972
 • Italy +39
 • Jamaica +1876
 • Japan +81
 • Jordan +962
 • Kazakstan +7
 • Kenya +254
 • Kiribati +686
 • Korea Democratic Peoples Republic Of +850
 • Korea Republic Of +82
 • Kosovo +381
 • Kuwait +965
 • Kyrgyzstan +996
 • Lao Peoples Democratic Republic +856
 • Latvia +371
 • Lebanon +961
 • Lesotho +266
 • Liberia +231
 • Libyan Arab Jamahiriya +218
 • Liechtenstein +423
 • Lithuania +370
 • Luxembourg +352
 • Macau +853
 • Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of +389
 • Madagascar +261
 • Malawi +265
 • Malaysia +60
 • Maldives +960
 • Mali +223
 • Malta +356
 • Marshall Islands +692
 • Mauritania +222
 • Mauritius +230
 • Mayotte +262
 • Mexico +52
 • Micronesia, Federated States Of +691
 • Moldova, Republic Of +373
 • Monaco +377
 • Mongolia +976
 • Montenegro +382
 • Montserrat +1664
 • Morocco +212
 • Mozambique +258
 • Myanmar +95
 • Namibia +264
 • Nauru +674
 • Nepal +977
 • Netherlands +31
 • Netherlands Antilles +599
 • New Caledonia +687
 • New Zealand +64
 • Nicaragua +505
 • Niger +227
 • Nigeria +234
 • Niue +683
 • Northern Mariana Islands +1670
 • Norway +47
 • Oman +968
 • Pakistan +92
 • Palau +680
 • Panama +507
 • Papua New Guinea +675
 • Paraguay +595
 • Peru +51
 • Philippines +63
 • Pitcairn +870
 • Poland +48
 • Portugal +351
 • Puerto Rico +1
 • Qatar +974
 • Romania +40
 • Russian Federation +7
 • Rwanda +250
 • Saint Barthelemy +590
 • Saint Helena +290
 • Saint Kitts And Nevis +1869
 • Saint Lucia +1758
 • Saint Martin +1599
 • Saint Pierre And Miquelon +508
 • Saint Vincent And The Grenadines +1784
 • Samoa +685
 • San Marino +378
 • Sao Tome And Principe +239
 • Saudi Arabia +966
 • Senegal +221
 • Serbia +381
 • Seychelles +248
 • Sierra Leone +232
 • Singapore +65
 • Slovakia +421
 • Slovenia +386
 • Solomon Islands +677
 • Somalia +252
 • South Africa +27
 • Spain +34
 • Sri Lanka +94
 • Sudan +249
 • Suriname +597
 • Swaziland +268
 • Sweden +46
 • Switzerland +41
 • Syrian Arab Republic +963
 • Taiwan, Province Of China +886
 • Tajikistan +992
 • Tanzania, United Republic Of +255
 • Thailand +66
 • Timor-leste +670
 • Togo +228
 • Tokelau +690
 • Tonga +676
 • Trinidad And Tobago +1868
 • Tunisia +216
 • Turkey +90
 • Turkmenistan +993
 • Turks And Caicos Islands +1649
 • Tuvalu +688
 • Uganda +256
 • Ukraine +380
 • United Arab Emirates +971
 • United Kingdom +44
 • United States +1
 • Uruguay +598
 • Uzbekistan +998
 • Vanuatu +678
 • Venezuela +58
 • Viet Nam +84
 • Virgin Islands, British +1284
 • Virgin Islands, U.s. +1340
 • Wallis And Futuna +681
 • Yemen +967
 • Zambia +260
 • Zimbabwe +263

Bijlagen bestand

(max bestandsgrootte 5MB; toegestane extensies: doc, txt, pdf, docx)

Ask a Question

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *